::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::

نام کاربري :
پسورد :
يا عضويت | رمز عبور را فراموش کردم


صفحه قبل 1 صفحه بعد
Sara zand


ارسال‌ها: 4
عضویت: 2020-10-11 02:07:55
شناسه یاهو:
تعداد اخطار: 0
تشکر کرده: 0
تشکر شده: 0

 

یکدربضدسرقتخوبدارایچهویژگیهاییاست؟آیایکدربضدسرقتدرواقعیتمیتواندامنیتکاملرافراهمکندو واقعاضدسرقت” است؟

درپاسخبهاینسوالابتدانگاهیکلیبهویژگیهایاصلییکدربضدسرقتمیاندازیم.

دربضدسرقتنسبتبهدربهایمعمولیوقدیمیبهعلتساختارخاصیکهبرایآنتعبیهشدهاستدارایمقاومتوامنیتبالاتریاستدربضدسرقتازنظرساختارکلیقفل،لولاوجنسبدنهورویهآنکاملامتفاوتبادربورودیچوبیمعمولیاستالبتهدرستاستکهاسمایندربهادربضدسرقتاستومیتواندمانعورودافرادوسارقینشودامادرکناراینقابلیتدارایخاصیتضدحریقوعایقرطوبت،صدا،گرماوسرمانیزهست.

شایدبتوانیمبگوییممهمترینجزیکدربضدسرقتخوبوکاراقفلدرضدسرقتاستپسیکیازنکاتمهمیکهدرهنگامخریددربضدسرقتبایدبهآنتوجهکنیدانتخابدربیاستکهدارایقفلیباکیفیتعالیاست.

دربهایضدسرقتمعمولالولایپنهاندارندومعمولالولاازخارجیاازهردوطرفنامشخصوپنهاناستاینمسالهیکیازراههایکلیدجهتحذفامکانبازکردندرببوسیلهاهرماست.

همینطوردربضدسرقتلایههایمختلفیازجنسموادمتفاوتداردازجملهامدیافMDF ،اچدیافHDF  ،فلز،شیشهو… کهفضایخالیبیندربهمازپشمسنگپرمیشودکهخوداینمسالهباعثعایقشدندربدرمقابلصداوحرارتمیشود.دارر

1399/7/20
نقل قول تشکر حذف تشکر گزارش
صفحه قبل 1 صفحه بعدتازه سازي پاسخ ها
پرش :
صفحه اصلی | انجمن | ورود | عضویت | خوراک | نقشه | تماس با ما | طراح

این قالب توسط سایت روزیکس طراحی شده است و هر گونه پاک کردن لینک طراح پیگرد قانونی دارد !