آیا میدانید چرا به لوله ای که آب از آن خارج می شود می گوییم "شیر"